12 lipca 2017

Oferta szkoleń

Szkolenie 1  z prawa przewozowego – cena 200 zł netto /osoba / 3 godziny w Państwa Firmie.

Poniżej wyszczególniono zakres szkolenia.

Ustawa – Prawo przewozowe:

– przepisy ogólne,

– przewóz przesyłek towarowych,

– odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu,

– przepisy karne.

2.     Ustawa o transporcie drogowym:

– przepisy ogólne,

– zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego,

– transport drogowy rzeczy,

– świadectwo kierowcy (dotyczy obcokrajowców zatrudnionych w Polsce),

– wymagania dla kierowców,

– Inspekcja Transportu Drogowego (zadania i uprawnienia),

– wymogi (dla kierowców) podczas kontroli drogowej,

– kary + załączniki 1, 2 i 3.

3.      Rozporządzenie 561/2006:

– normy czasu jazdy, pracy obowiązkowych przerw i odpoczynków.

Szkolenie 2

w związku z ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ( Dz. U. poz. 708 );

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT):

– zakres przedmiotowy,

–  wykaz towarów podlegających monitorowaniu (PKWiU + kody CN),

– przewozy, które nie podlegają monitorowaniu,

– numer referencyjny,

– konwój i strzeżenie towarów,

– kary pieniężne (grzywny),

– postępowanie w przypadku niedostępności systemu,

– dokumentowanie przeprowadzonej kontroli (wzory dokumentów),

– rozszerzenie listy towarów podlegających monitorowaniu (PKWiU + kody CN).

SZKOLENIE 3

1.Transport ADR-wprowadzenie, przykłady i podstawowe pojęcia

2.Przepisy w zakresie transportu towarów niebezpiecznych .

3. Obowiązki poszczególnych uczestników przewozu

4.Rodzaje   klas towarów niebezpiecznych  z uwzględnieniem stwarzanego zagrożenia

5. Oznakowanie i umieszczanie nalepek ostrzegawczych

6. Wyłączenia całkowite i częściowe.

7. Wybrane zagadnienia dotyczące transportu odpadów niebezpiecznych w kontekście Umowy ADR:

a) przewóz

b) wymagane dokumenty

c) wymagania wynikające z przepisów ADR

d) kontrola przewozu odpadów

8. Ochrona towarów niebezpiecznych.

9.Wybrane przepisy dotyczące transportu odpadów